Privacy verklaring

 

 

Privacy Regeling Jij&Co Zorgcoöperatie u.a.

 

Jij&Co Zorgcoöperatie u.a., hierna Jij&Co, hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy regeling willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jij&Co houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy regeling;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Jij&Co zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als jij na het doornemen van ons Privacy regeling, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

 

Persoonsgegevens van klanten worden door (de leden) Jij&Co verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid.

 

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen (leden van) Jij&Co de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer indien er sprake is van PGB.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Jij&Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

Volgens de wettelijke eisen worden gegevens bewaard:

 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (in geval van PGB of een particulier opdracht);
 • Het zorgdossier wordt 15 jaar bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Jij&Co verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden (ook financiële administratie);
 • Communicatie;
 • Het uitgeven van een opdracht;
 • Samenwerking met opdrachtgevers;
 • Het verschaffen van informatie aan toezichthoudende instanties zoals bijv. de inspectie, de belastingdienst etc. en zo nodig aan de opdrachtgever (gemeenten).

 

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Jij&Co de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kvk nummer.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Jij&Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

 

Volgens de wettelijke eisen worden gegevens bewaard:

 • T.b.v. de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden (Klanten en Leden)

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Jij&Co verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Jij&Co de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Functie.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Jij&Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Jij&Co verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, de brochure, flyer en/of gerichte opdrachten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Toestemming van de betrokken persoon. Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, e-mail.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Jij&Co de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Woonplaats.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Jij&Co opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat jij geïnteresseerd bent.

 

Verstrekking aan derden (Nieuwsbrief abonnees en geïnteresseerden)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jongeren dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouders/wettelijk vertegenwoordigers of verzorgers.

 

Bewaartermijn

Jij&Co bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Jij&Co van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Jij kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. Komen wij er samen niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als jij naar aanleiding van deze Privacy Regeling nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Jij&Co Zorgcoöperatie u.a.
t.a.v. het bestuur,
Catharina van Clevelaan 17
1181BG Amstelveen
bestuur@jijencojeugdzorg.nl