Disclaimer

 

 

 

Disclaimer www.jijencojeugdzorg.nl

Jij&Co Zorgcoöperatie u.a. (Kamer van Koophandel: 68987749), (handelsnamen Jij&Co en Jij&Co Jeugdzorg), hierna Jij&Co, verleent u hierbij toegang tot www.jijencojeugdzorg.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Jij&Co behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Ten aanzien van de inhoud van deze site:

De Website biedt informatie over (het gebruik van de dienstverlening via) Jij&Co. Jij&Co besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van deze informatie. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit melden via bestuur@jijencojeugdzorg.nl.

De website www.jijencojeugdzorg.nl is het informatie- en matchingsplatform voor de leden van de Jij&Co Zorgcoöperatie u.a. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij op de website publiceren. Jij&Co verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan niet en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die als gevolg daarvan optreedt.

 

Ten aanzien van aansprakelijkheid

Jij&Co spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jij&Co.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jij&Co nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jij&Co. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jij&Co, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Ten aanzien van geregistreerde gebruikers

Jij&Co verifieert de identiteit van een lid, gebruiker van het matchingsplatform, maar vertegenwoordigt op geen enkele wijze dit lid bij de uitoefening van de (jeugd)zorg. De juistheid van informatie op het matchingsplatform wordt niet door Jij&Co geverifieerd en komt volledig voor rekening van de gebruiker van het matchingsplatform. Een lid is een zelfstandig ondernemer met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en werkt en handelt op opdrachtbasis onder eigen verantwoordelijkheid, rekening en risico. Jij&Co is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van gebruikersrechten van een lid. Jij&Co is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van de uitgevoerde (jeugd)hulpverlening van een lid. De verantwoordelijkheid om informatie te controleren op geldigheid en juistheid rust te allen tijde bij het lid.

 

Ten aanzien van informatiebeveiliging:

Jij&Co spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. Jij&Co kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. Jij&Co is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van eventuele inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade.

 

Ten aanzien van virussen op de servers van Jij&Co:

Jij&Co doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn. Het gebruik van Jij&Co kan in geen geval leiden tot aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade bij gebruikers (in welke hoedanigheid dan ook) ten gevolge van virussen.

 

Ten aanzien van storingen:

Deze openbare website en de matchingswebsite zijn met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Jij&Co biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en de matchingswebsite. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. Iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade ten gevolge van een (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website Jijencojeugdzorg.nl en/of de matchingswebsite wordt door Jij&Co uitdrukkelijk uitgesloten.

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Mei 2024